Onderzoek

Hierna vangt een fase van onderzoek aan.

Het onderwerp van onderzoek verschilt per geval. Meestal zal het bestemmingsplan worden onderzocht. Maar het kan ook nodig zijn dat beleidsnota’s, jurisprudentie, wet- en regelgeving, overheidsinformatie, de buurt, het Kadaster en bijvoorbeeld het panden-archief dienen te worden onderzocht.

In het ene geval is de relevante informatie eenvoudig te verkrijgen of past een plan zonder meer binnen de regelgeving. In het andere geval ben je voor het realiseren van een plan volledig afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van het bestuur binnen een gemeente (stadsdeel) en zal er naar argumenten moeten worden gezocht.

De duur van de onderzoeksfase is dan ook afhankelijk van de mate van gecompliceerdheid van de betreffende kwestie.

Schriftelijk Advies

De onderzoeksfase wordt afgerond met een terugkoppeling van de bevindingen, uitgewerkt in een schriftelijk advies. Hierin wordt stapsgewijs het onderzoek uiteengezet met daarbij de verwijzing naar relevante vindplaatsen. In een conclusie zal de haalbaarheid van het plan en het vervolgtraject worden behandeld. Ook is het mogelijk hier in te gaan op de tijdsduur en een inventarisatie te maken van de benodigde vergunningen/ontheffingen.

Formalisering

Voor de formalisering is in de meeste gevallen een besluit (vergunning/ontheffing) van het bevoegde bestuursorgaan nodig. 100 % rechtszekerheid is er namelijk pas op het moment dat er een onherroepelijk besluit ligt.

De vorm van deze formaliseringsfase is maatwerk en verschilt per situatie.

Vaak gaat een bepaald gebruiksvoornemen gepaard met bouwactiviteiten waarvoor een vergunning nodig is. Maar het is ook mogelijk dat er alleen sprake is van een gebruikswijziging.

In sommige gevallen kan er direct worden overgaan tot het doen van een aanvraag om een besluit (vergunning/ontheffing) maar het kan ook raadzaam zijn eerst met de gemeente in overleg te treden om het bestuur tot medewerking te bewegen.